Motywacja : Informacje

Motywacja ?
Motywacja jest to termin ogólny, i odnosi się on do wszystkich procesów związanych z rozpoczynaniem,kierowaniem i podtrzymywaniem,działań fizycznych i psychicznych. Termin ten pochodzi od łac. Czasownika movere? poruszać (się). Psychologia twierdzi, że wszystkie organizmy żywe? poruszają się w kierunku pewnych bodżców i działań,oraz unikają innych,zgodnie z tym, co dyktują im ich upodobania i awersje.
 • Co to jest motywacja ?
Motywacja jest to twój stan gotowości do podejmowania określonych działań. Na przykładJeśli dostaje od przyjaciół propozycję spędzenia wieczoru w sposób ciekawy, myślę o tym, jak miło spędzę czas, Jestem zmotywowany do spędzenia wieczoru z nimi.
 • Co to jest motywowanie ?
Jeśli chodzi o motywowanie jako element zarządzania firmą, jest to takie wykorzystanie psychologicznych mechanizmów motywacji, które przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy i przyczyni się do sukcesów rynkowych firmy. 
 • Co to jest motywator ?
Motywator jest to coś co nas motywuje.
Źródła motywacji ?
Wg Clarca Hulla (1943 , 1952) większość ważnych zachowań jest motywowana przez czynniki wewnętrzne (popędy) . Są to wewnętrzne stany , które pojawiają się w odpowiedzi na potrzeby fizjologiczne .
Organizm dąży do utrzymania stanu równowagi (homeostazy) mając na względzie warunki biologiczne. (Temperatura ciała , dopływ energii).  Popędy uaktywniają się w sytuacji braku równowagi lub napięcia .Pobudzają organizm do podjęcia działania w kierunku redukcji usunięcia dyskomfortu i przywrócenia stanu równowagi .
Po jego osiągnięciu organizm zaprzestaje działania,
Eksperymenty naukowe i życiowe doświadczenie pokazuje jednak , że nie wszystkie działania wynikają z bodźców wewnętrznych .
Zachowywanie motywowane jest również przez podniety , czyli bodźce zewnętrzne bądź nagrody , które nie łączą się bezpośrednio z potrzebami biologicznymi : przeglądanie do późna w nocy stron www (podnieta) zamiast się wyspać (wewnętrzna potrzeba) .
Jak widać u podstaw zachowania leży kombinacja wewnętrznych i zewnętrznych źródeł motywacji.Teoria odwrócenia kierunku ? Michael Apter (1989 , 2001) i współpracownicy , odrzuca koncepcje motywacji rozumianej jako redukcja napięcia .
Zastępuje to hipotezą istnienia czterech par stanów meta motywacyjnych , które są źródłem różnych wzorców motywacji. Pary te są oparte na zasadzie przeciwieństw. Wg tej teorii , w jednej chwili tylko jeden z dwóch stanów z pary może być podstawą działania .
Każda para jest  definiowana przez stany motywacyjne wzajemnie się wykluczające np : Opozycja dopasowanie –  autonomia , koncentracja na uczuciach własnych ? koncentracja na uczuciach innych.itd Teoria odwrócenia kierunku nazywa się tak dlatego , że wyjaśnia motywację ludzi poprzez odwołanie się do zwrotów w kierunku przeciwstawnych wobec siebie stanów .Teoria ta głosi również , że człowiek zawsze znajduje się w jednym ze stanów danej pary ? nigdy w obu.
Psychologiczne teorie motywacji ?
Jest to stopniowe zaspokojenie kolejnych potrzeb , sprawia , że następne stają się pierwszoplanowe. Według tej teorii ludzie są zmotywowani do działania tylko wtedy , gdy praca umożliwia lub ułatwia im zaspokojenie danej potrzeby .
Jeśli rezultat jakiejś pracy nie przybliża do zaspokojenia istotnej dla danego człowieka potrzeby , nie można mówić , że jest motywująca. Ludzie różnią się tym , jakie potrzeby są dla nich na danym etapie życia najważniejsze. Dla kogoś kto ma gdzie mieszkać , ma ustabilizowaną sytuację rodzinną i majątkową , zaspokajanie potrzeb bytowych może mieć znaczenie drugorzędne . Ale sytuacja prawdopodobnie zmieni się , jeśli np. , osoba ta straci pracę. Dla osoby startującej w dorosłe życie , uniezależniającej się od domu rodzinnego podstawy własnego bytu mogą mieć znaczenie główne.  
Ale jeśli jest to osoba wyposażona przez rodziców w kapitał , dzięki któremu nie martwi się o byt , praca dająca możliwość realizowania innych jej potrzeb okaże się motywująca. 
Potrzeby fizjologiczne , bezpieczeństwa i społeczne (przynależności), A. Maslow nazywa podstawowymi , a potrzeby uznania (szacunku) i samorealizacji ? potrzebami wyższego rzędu.
 • Potrzeby bezpieczeństwa
Kiedy potrzeby fizjologiczne są zaspokojone , człowiek koncentruje się na bezpieczeństwie i zapewnieniu bezpieczeństwa w przyszłości .
W warunkach organizacji potrzeby te mogą odnosić się do : Bezpiecznych warunków pracy (np . pracownik rozważa taką formę docierania i powrotu z pracy , która nie narazi go na zaczepki na ulicy), podwyżek wyrównujących inflację , stabilności zatrudnienia (rozpatruje taką formę zatrudnienia , która daje mu maksimum gwarancji , a również minimalizuje podatki) , dodatkowych korzyści (np opieka zdrowotna , składki emerytalne , inne).
 • Potrzeby fizjologiczne : Są to podstawowe potrzeby wszystkich ludzi.
Obejmują one :
Zaspokojenie potrzeby snu , głodu , pragnienia , utrzymania odpowiedniej temperatury , możliwości schronienia się przed zimnem , gorącem , wilgocią , unikanie bólu , zaspokojenie popędu płciowego. W pracy potrzeby te dotyczą : np. płacy , wystarczającej na zaspokojenie potrzeb bytowych ; warunków pracy umożliwiających utrzymanie optymalnej temperatury , przerwy na odpoczynek .
 • Potrzeby przynależności.
Nie musząc martwic się o odpowiedni poziom poczucia bezpieczeństwa ludzie poszukują relacji z innymi , przyjaźni , akceptacji , przywiązania . Na niwie prywatnej podstawowym przejawem potrzeb społecznych jest budowanie i pielęgnowanie relacji rodzinnych oraz życie towarzyskie.  W warunkach organizacji potrzeby te mogą odnosić się do :
Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi w ciągu pracy , wykonywania pracy w zespole , bycia akceptowanym przez współpracowników , pozostawania członkiem większej społeczności , jaką jest biuro , firma .
 • Potrzeby uznania / szacunku
Kiedy potrzeby społeczne są zaspokojone człowiek jest skoncentrowany na własnym statusie , szacunku , jakim jest obdarzany , prestiżu , jakim się cieszy , na doświadczeniu tego , że inni rozpoznają i doceniają jego osiągnięcia oraz odczuwaniu samozadowolenia .
W warunkach organizacji potrzeby te mogą odnosić się do tego , że : pracownik przyjmuje nadawane mu tytuły , uważa za adekwatne miejsce zajmowane przez siebie w hierarchii firmowej , przyjmuje aprobatę po zrealizowaniu wyzwań , uczestniczy w podejmowaniu decyzji , oczekuje premii finansowych za zasługi , chce być doceniany za osiągnięcia.
 • Potrzeby poznawcze
Są to potrzeby rozwoju , zdobywania nowej wiedzy , umiejętności , większego doświadczenia , podwyższania kwalifikacji , głębszego rozumienia procesów życiowych i biznesowych , zmiany w ogóle.
 • Potrzeby estetyczne
Potrzeby harmonii , piękna i ergonomii
 • Potrzeby samorealizacji
Ten poziom potrzeb to pełna możliwość rozwoju własnego potencjału . W tym celu człowiek dąży do realizowania planów , dbałości o życie w zgodzie z ważnymi dla niej wartościami (np. dbałość o zdrowie – naturalna żywność , profilaktyka chorób , porzucanie nałogów) , spędzania czasu zgodnie ze swymi preferencjami , rozwoju zainteresowań , osiągania dóbr , które uznaje za szczególnie wartościowe.
 • Potrzeby transcendencji
Jest to potrzeba rozwijania wysokiej świadomości godzenia przeciwieństw , poczucia jedności i pozoru autonomii , najwyższej integralności , sensu , znaczenia i jedności z wszechświatem. W warunkach pracy potrzeby te wiążą się z postrzeganiem umiejętności , możliwością wykazania się kreatywnością , osiągnięciami oraz możliwością wybierania sobie pracy zgodnej z wartościami (np. osoba jest przeciwna pracy w koncernie tytoniowym) oraz Praktyczne zasady motywowania.
Prawa motywowania ?
 • Aby motywować innych , sami musimy mieć motywacje
Podstawowe prawo mówi o tym , że aby móc motywować inne osoby należy przede wszystkim zadbać o automotywację .
Jest niemożliwe motywowanie innych przy nie spełnianiu tego warunku . To entuzjazm i zaangażowanie menedżera daje impuls i wzór innym do pracy. 
 • Motywacja wymaga celu 
Motywacja jest ściśle związana z celem , który stoi przed osobą . To poczucie sensu , ważności i atrakcyjności zadania powoduje , że dąży do jego efektywnej realizacji .
 • Motywacja nie trwa wiecznie
Motywowanie to ciągły proces , który musi być stale monitorowany przez menedżera i aktywnie prowadzony.
 • Motywacja wymaga uznania
Podstawową i kluczową sprawą jest udzielanie aprobaty i uznania dla działań i zachowań wykonywanych przez podwładnego . To potwierdzenie poprawności wykonywanej pracy i docenienia starań.
 • Współuczestniczenie motywuje
Bardzo motywującym czynnikiem jest współuczestnictwo . Poczucie , że jest się częścią zespołu nie tylko ze względu na wykonywane działanie , ale również na możliwość współdecydowania , tworzenia planów , wyznaczania celów itp.
 • Motywuje nas poczucie rozwoju
Jednym z najbardziej motywujących czynników jest możliwość samorozwoju , zdobywania nowych kompetencji , wiedzy i doświadczenia , to główny motor działania . Poczucie celowości i sensu . Dodatkowo zapobiega popadaniu w rutynę .
 • Wyzwanie jest motywujące tylko wtedy , gdy możesz wygrać
Wyzwania inspirują ludzi do uzyskiwania lepszych wyników . Ale trzeba pamiętać , że wyzwanie motywuje tylko wtedy , gdy istnieje szansa na to , że mu sprostamy , że odniesiemy sukces . Stawianie nierealistycznych celów nie jest motywujące . Jedynie ci akwizytorzy , którzy mają szansę osiągnąć założony cel zmobilizują wszystkie siły , żeby go osiągnąć . szczególnie , jeśli czeka ich nagroda . Aby praca dla danego człowieka była dla niego większym wyzwaniem , należy mu zlecić do wykonania największe zadanie , jakiemu ta osoba jest w stanie sprostać . Z odpowiedzialnością , jaką wówczas ponosi musi się oczywiście wiązać odpowiednie uznanie osiągniętych przez niego wyników.
 • Każdego coś motywuje
Prawo to mówi o tym , że każdego człowieka można zmotywować .
Należy jednak pamiętać , że to , co jest motywujące dla jednych może być wręcz demotywujące dla innych . Celem menedżera jest rozpoznać potrzeby pracownika i odpowiednio dodać motywatory.
 • Przynależność do grupy motywuje
To prawo podkreśla jak ważne jest dla człowieka poczucie przynależności do grupy . To bardzo istotny aspekt , nie tylko ze względu na osobiste samopoczucia i komfort pracownika , ale również dla efektywności pracy zespołu . Im mniejsza grupa , do której człowiek należy , tym większa lojalność , motywacja i starania .
Manipulacja w motywowaniu ? 
Czyli nieetyczne techniki wywierania wpływu , są często drogą na skróty. Niezależnie czy są stosowane świadomie , czy nie , zawsze przynoszą negatywne konsekwencje np.
 • Utrata zaufania
 • Ochłodzenie relacji
 • Spadek autorytetu
 • Ograniczenie przepływu informacji
 • Niszczenie pracy zespołowej
 • Popsuta atmosfera
 • Podwyższona rotacja pracowników
 • Niepewność
 • Podejrzliwość
Koszty manipulacji zawsze są wysokie i wprowadzają firmę na równie pochyłą . Są również najbardziej rażącym znakiem niskich kompetencji menadżera
 • Niska piłka
Zaangażowanie pracownika poprzez obietnice , których spełnienie jest następnie przeciągane w czasie (odwlekany awans/podwyżka) , lub posiada niższą os zapowiedzianej wartość).
 • Reguła wzajemności
Archetypem menadżera używającego tej reguły jest Don Corleone w Ojcu Chrzestnym . Chodzi w tej regule o dokonywane przez przełożonego przysługi , nie z wyższej potrzeby , lecz z wyrachowania.  Pracownik czuje się potem zobowiązany do odwzajemnienia się przełożonemu (praca po godzinach , dodatkowe zlecenia bez dodatkowego wynagrodzenia , itp.)
 • Drzwiami w twarz
Jest to technika rodem z negocjacji. Polega na złożeniu / obwieszczeniu nie możliwego do zrealizowania oczekiwania (np. niewiarygodne wysokie plany sprzedaży). Gdy druga strona odmawia , przełożony pozornie wycofuje się , i składa po jakimś czasie niższą i bardziej przystępną ofertę . Pracownicy są zadowoleni , wydaje im się , że uzyskali ustępstwo , gdy tymczasem realizują poziom oczekiwań założonych na samym początku tej gry.
 • Wyższa instancja
Odwołanie się menadżera do własnego przełożonego (zarządu) , tradycję firmy , lub obowiązujące procedury , w celu uniknięcia spełnienia postulatu podwładnego ” Zarząd nigdy na to się nie zgodzi.
 • Reguła niedostępności
“Daje Ci szansę , ale musisz się zdecydować dzisiaj” “Jeśli nie chcesz tego stanowiska , to czeka już na nie połowa biura”
 • Huśtawka emocjonalna
Technika ta polega na przekazaniu pracownikowi bardzo stresującej informacji . Po jakimś czasie następuje dementi – informacja dotyczy kogoś innego .
Uwolniony od nieprzyjemnych emocji pracownik wpada w stan , w którym traci na moment normalną czujność i w efekcie zgadza się na zadania , których normalnie by nie wykonał , lub udziela informacji , których zwykle nie zdradza.
 • Nieszczerość
Nieszczere bądź rutynowe pochwały . Rankingi , które załatwieniu określonych spraw są otwarci i relacyjni , po ich osiągnięciu , narzucają twardy styl zarządzania i swój , jedynie słuszny punkt widzenia.
 • Boicie się
Dzielenie zespołu na frakcje i stymulowanie niezdrowej rywalizacji między nimi.
 • Deprecjacja
Dyscyplinowanie bez powodu w celu przestraszenia podwładnego i odebrania mu pewności siebie , aby stał się bardziej potulny i skłonny do zgody na większe wymagania.
 • Wszystko albo nic
Stawianie w sytuacji bez wyjścia.
 • Autodeprecjacja
Odwrócenie naturalnej hierarchii w firmie . Szef zachowuje się jak podwładny potrzebujący wsparcia i pomocy od własnych podopiecznych .
Prowadzi to do utraty poczucia bezpieczeństwa przez podwładnych , utraty autorytetu przełożonego , zaburzenia wzorców podległości w zespole i zmniejszenia jego skuteczności.
 • Wzbudzanie poczucia winy
Powodowanie w ukryty sposób sytuacji , w której podwładny narazi na kłopoty swojego przełożonego .
Osoby , które wyrządziły komuś szkodę , są bardziej uległe na prośby pokrzywdzonego. W tym przypadku szefa żądającego niesłusznej rekompensaty .
 • Uległość wywołana nieprzyjemnymi emocjami
Wykorzystywanie chwilowego zażenowania , przeżywania niepowodzenia , okresowej słabszej dyspozycji do eskalacji żądań.
 • Fałszywy dobry nastrój
Wprowadzenie z premedytacją podwładnego w dobry nastrój , osłabienie przez to jego czynności i uzyskanie w tym stanie zobowiązań , na które normalnie nie uzyskałby zgody.
 • Wzbudzanie sympatii
Wykorzystywanie efektu aureoli , wzbudzanie z wyrachowaniem sympatii , w celu łatwiejszego uzyskiwania ustępstw i realizacji próśb.
 • Społeczny dowód słuszności
Jednocześnie przekonywanie kilku osób połączone z kłamstwem , że pozostali już się zgodzili.
Trzy główne motywacje
 • Motywacja osiągnięć
Pracownikom z dużą potrzebą osiągnięć przydzielaj zadania , które będą dla nich wyzwaniem a jednocześnie zadbaj o to aby cele były realistyczne dla nich  .
Ich główną motywacją nie są zewnętrzne nagrody , jednak pochwały i bonusy mogą być dla nich informacją zwrotną .
 • Motywacja przynależności
Ludzie potrzebujący przynależności będą się lepiej czuli w środowisku nastawionym na współpracę , anie rywalizację . Szukaj dla nich stanowisk związanych ze współpracą z ludźmi a nie izolacją .
 • Motywacja władzy
Tym , których motywuje władza , daj możliwość kierowania projektami , lub grupami roboczymi . Możesz także zachęcać te osoby do pełnienia roli lidera – mentora wspierającego innych pracowników , ten rodzaj motywacji może być celem samym w sobie , jednak z drugiej strony potrzeba władzy nie musi być zawsze czymś złym .
Narzędzia motywacji ?
 • Organizowanie wspólnych spotkań dla pracowników o charakterze towarzyskim i rekreacyjnym 
 • Poprawianie fizycznych warunków pracy
 • Specjalna promocja dla pracowników szkolących się 
 • Wspieranie różnych form dialogu między zarządem a pracownikami 
 • Zapewnienie korzyści w ramach zaplanowanej kariery pracowników 
 • Budowa odpowiedniej kultury organizacyjnej 
 • Wydawanie w firmie gazety wewnętrznej i rozwijanie innych mediów ułatwiających komunikację między pracownikami 
 • Budowa pomieszczeń umożliwiających rekreację fizyczną 
 • Zapraszanie byłych pracowników firmy na różne spotkania i imprezy
 • Promocja specjalnych form organizacji pracy np . koła jakości
 • Stypendia dla osób uczących się 
 • Motywacja zewnętrzna
Motywacja zewnętrzna to pragnienie angażowania się w działania w celu osiągnięcia zewnętrznych rezultatów swoich zachowań np. nagrody .
 • Motywacja wewnętrzna
Motywacja wewnętrzna to pragnienie zaangażowania się w działanie dla samego działania , nie ze względu na zewnętrzne skutki np . nagrodę. Ten rodzaj motywacji ma swoje źródła w wewnętrznych właściwościach osoby , na przykład cechach osobowościowych i zainteresowaniach.
Strona główna | Spis treści
Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *